Privacy Policy


Baby-Bootcamp®, gevestigd aan de Rijnmond 65, 2225 VN Katwijk aan Zee, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.


Contactgegevens:

Correspondentieadres: Jan van Brakelstraat

Postcode: 2224 RJ

Plaats: Katwijk aan Zee

Telefoon: 0627580393

Website: www.baby-bootcamp.nl

Email: info@baby-bootcamp.nl


Arny van der Plas is de Functionaris Gegevensbescherming van Baby-Bootcamp® hij is te bereiken via info@baby-bootcamp.nl


Persoonsgegevens die wij verwerken

Baby-Bootcamp® verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

- Voor, achternaam en of roepnaam

- E-mailadres


Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@baby-bootcamp.nl, dan verwijderen wij deze informatie.


Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Baby-Bootcamp® verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

- Verzenden van onze nieuwsbrief

- Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

- Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten

- Je coaching, reclame, nieuws en tips te kunnen mailen


Geautomatiseerde besluitvorming

Baby-Bootcamp® neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Baby-Bootcamp®) tussen zit.


Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Baby-Bootcamp® bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende categorieën:


Persoonsgegevens

Bewaartermijn zolang je actief bent ingeschreven op de mailinglijst van Baby-Bootcamp®. Het uitschrijven van de mailinglijst kan door de gebruiker / ingeschrevene zelf en kan op ieder willekeurig moment middels een uitschrijflink die in de mail is opgenomen.

- Voor, achternaam en of roepnaam

- E-mailadres


Delen van persoonsgegevens met derden

Baby-Bootcamp® verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Baby-Bootcamp® blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Met de externe dienstverleners die fungeren als ‘verwerker’ heeft Baby-Bootcamp® in een verwerkersovereenkomst vastgelegd wat het onderwerp en de duur van de verwerking is, wat de aard en het doel van de verwerking is, om welke soort persoonsgegevens het gaat en wat de rechten en verantwoordelijkheden zijn van de ‘verwerkingsverantwoordelijke’ en de ‘verwerker’.

Baby-Bootcamp® heeft een verwerkersovereenkomst met de bedrijven Enormail BV, IMU BV, Plug & Pay BV, Huddle BV.

Enormail B.V levert ons het email marketingsysteem waarmee we de mailings versturen. IMU levert ons de website software. Plug & Pay BV levert ons de betaalsoftware, Huddle BV levert ons een online leden en community software.


Cookies

Wij willen u op een gebruiksvriendelijke manier relevante en persoonlijke informatie kunnen bieden. Hiervoor maken wij op onze websites gebruik van verschillende soorten cookies. Wij plaatsen bijvoorbeeld cookies die noodzakelijk zijn voor het functioneren van de site. Denk hierbij aan de mogelijkheid tot reageren, de werking van spamfilters, het afspelen van video en caching om de website sneller te maken. Ook gebruiken wij analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy.

In het algemeen worden cookies bewaard voor de duur van de (browser)sessie. Bovendien kan uw IP-adres worden opgeslagen in de logbestanden van onze webserver als u van onze Diensten gebruik maakt. Dit is noodzakelijk om onze Diensten op de juiste manier te beheren en te beveiligen. We gebruiken uw IP-adres niet om uw onlinegedrag te volgen of te registeren. Meestal zijn we niet in staat om uw IP-adres te koppelen aan uw naam, adres of andere identificerende informatie, behalve wanneer u ons dergelijke informatie verstrekt en gebruik blijft maken van hetzelfde IP-adres.

U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.


Beveiliging

We zorgen ervoor dat uw persoonsgegevens tegen verlies of tegen onrechtmatige verwerking worden beveiligd. Wij hebben onder andere de volgende technische en organisatorische maatregelen genomen:

Logische toegangscontrole, gebruik van wachtwoorden en mogelijk een tweede factor;

Encryptie van data;

Pseudonimiseren van data;

Het gebruik van Virtual Private Servers (VPN) toegankelijk met de SSH-sleutel;

Overdrachten alleen over SSL

Purpose-bound toegangsbeperkingen;

Controle van erkende autorisaties.


Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Baby-Bootcamp® en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.


Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@baby-bootcamp.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy.


We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek . Baby-Bootcamp® wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons


Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Baby-Bootcamp® neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice via info@baby-bootcamp.nl