Page content

Algemene voorwaarden

Artikel 1: Definities

1.1 In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de gegeven betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven of uit de context anders blijkt:
• Baby-Bootcamp: de gebruiker van deze algemene voorwaarden: Baby-Bootcamp is een handelsnaam van Fit met Arny gevestigd te Katwijk, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder KvK-nummer 28098151;
• Trainer: de natuurlijke of rechtspersoon die met Baby-Bootcamp de Overeenkomst aangaat of daartoe in onderhandeling treedt en tevens degene die de Baby-Bootcamp Les daadwerkelijk geeft.
• Overeenkomst: de overeenkomst tussen Baby-Bootcamp en de Trainer, op grond waarvan Baby-Bootcamp de Trainer de Diensten levert;
• Les: een training gegeven door Trainer conform de Baby-Bootcamp richtlijnen en deze voorwaarden. Een Les duurt 45 minuten.
• Deelneemster: een natuurlijk persoon (M/V) die deelneemt aan de Les, ingeschreven via de Baby-Bootcamp website.
• Dienst: het verzorgen van inschrijvingen van Deelneemsters aan de Les via de website Baby-Bootcamp.nl en deze communiceren aan Trainer.
• Materialen: de benodigdheden die Trainer nodig heeft voor het geven van de Les.

Artikel 2: Algemeen

2.1 Dit zijn de Algemene Voorwaarden waaronder Baby-Bootcamp door Trainers Lessen laat verzorgen aan Deelneemsters.
2.2 Indien van bepaalde, bij deze Algemene Voorwaarden geregelde onderwerpen, afwijkende bedingen zijn overeengekomen, blijven deze Algemene Voorwaarden voor het overige
op de Overeenkomst van kracht. Overeengekomen afwijkingen gelden nimmer voor meer dan één Overeenkomst.
2.3 Aanbiedingen, offertes en/of prijsindicaties van Baby-Bootcamp zijn vrijblijvend.
2.4 De Deelneemster kan slechts een beroep doen op een afwijking en/of aanvulling van één of meerdere bepalingen uit de Algemene Voorwaarden, voor zover die afwijking of
aanvulling schriftelijk door Baby-Bootcamp is aanvaard.

Artikel 3: Prijzen en betaling

3.1 Baby-Bootcamp is niet gebonden aan haar aanbod indien sprake is van druk-, zet- of programmeerfouten.
3.2 Deelnemen aan de Lessen gebeurt op basis van een vooraf gekochte zgn. Strippenkaart of Abonnement.
3.3 Strippenkaarten en Abonnementen worden aangeschaft en afgerekend bij de Baby-Bootcamp locaties.
3.4 Betaling geschiedt door middel van elektronisch betalen (iDEAL of gelijkwaardig) tenzij anders aangegeven.
3.5 Alle vermelde prijzen zijn inclusief de wettelijke BTW, tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven.
3.6 Baby-Bootcamp is gerechtigd haar tarieven van tijd tot tijd aan te passen.
3.7 Gekochte strippenkaarten zijn geldig tot één (1) jaar na aankoop.

Artikel 4: Reserveren en deelname

4.1 Lessen kunnen alleen worden gereserveerd via de Baby-Bootcamp locaties.
4.2 Strippenkaarten en Abonnementen zijn strikt persoonlijk en niet overdraagbaar.
4.3 Reserveringen kunnen kosteloos worden geannuleerd tot 24 uur voor aanvang van de les. Bij annuleren binnen 24 uur voor aanvang van de les zal de verschuldigde Strip worden afgeschreven van het tegoed.
4.4 Lessen kunnen worden gereserveerd bij elke Baby-Bootcamp locatie.
4.5 Baby-Bootcamp behoudt zich het recht voor om Deelneemsters de toegang tot de Les te ontzeggen.

Artikel 5: Baby-Bootcamp Les

5.1 Veiligheid van de Deelneemsters en hun kinderen staat te allen tijde voorop.
5.2 De Les wordt gegeven volgens de richtlijnen van Baby-Bootcamp. Het is niet toegestaan daarvan af te wijken.
5.3 Het gebruik van de Baby-Bootcamp Belt tijdens de Les is verplicht voor de als zodanig door Baby-Bootcamp aangegeven onderdelen van de Les.
5.4 De Les wordt binnen of buiten gegeven, zulks ter beoordeling van de Trainer.
5.5 Baby-Bootcamp behoudt zich het recht voor om een geplande Les niet door te laten gaan.

Artikel 6: Uitvoering van de Overeenkomst

6.1 Baby-Bootcamp zal de werkzaamheden naar beste vermogen en als zorgvuldig handelend beroepsbeoefenaar uitvoeren.

Artikel 7: Aansprakelijkheid en verjaring

7.1 Deelnemen aan de Baby-Bootcamp Lessen geschiedt geheel voor eigen risico van de Deelneemster.
7.2 Baby-Bootcamp is niet aansprakelijk voor schade en/of gevolgschade, van welke aard ook, ontstaan direct of indirect door deelname aan de Lessen.
7.3 De inlichtingen en diensten die op de website voorkomen, kunnen technische onjuistheden en/of tikfouten bevatten.
7.4 Indien Baby-Bootcamp aansprakelijk mocht zijn jegens de Deelneemster voor enige schade, dan is de aansprakelijkheid van Baby-Bootcamp beperkt tot het bedrag dat Baby-
Bootcamp aan de Deelneemster in rekening brengt.
7.5 De in deze algemene voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Baby-Bootcamp of haar ondergeschikten.
7.6 Vorderingsrechten en andere bevoegdheden van de Deelneemster uit welken hoofde ook jegens Baby-Bootcamp vervallen in ieder geval na het verstrijken van één (1) jaar vanaf het moment waarop zich een feit voordoet dat de Deelneemster deze rechten en/of bevoegdheden jegens Baby-Bootcamp kan aanwenden.

Artikel 8: Geheimhouding en Privacy

8.1 Baby-Bootcamp en de Trainer zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun Overeenkomst van elkaar hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. De partij die vertrouwelijke informatie ontvangt, zal deze slechts gebruiken voor het doel waarvoor deze verstrekt zijn.
8.2 Persoonsgegevens die via de website van Baby-Bootcamp worden verzameld, worden alleen gebruikt voor het doel waarvoor ze zijn achtergelaten, inclusief het in het volgende artikel genoemde. Daarmee voldoet Baby-Bootcamp aan de eisen die de Wet Bescherming Persoonsgegevens stelt. Bekijk of download de Wet bescherming persoonsgegevens op Overheid.nl.
8.3 Deelneemster gaat er mee akkoord dat haar gegevens gebruikt kunnen worden voor commerciële doeleinden.

Artikel 9: Overmacht

9.1 Baby-Bootcamp is niet gehouden tot het nakomen van een of meer verplichtingen onder de Overeenkomst indien zij daartoe verhinderd is als gevolg van overmacht. Onder overmacht wordt mede verstaan een niet-toerekenbare tekortkoming van ingeschakelde derden, het tijdelijk niet of niet toereikend beschikbaar zijn van hardware, software en/of internet- of andere telecommunicatieverbindingen welke noodzakelijk zijn voor het leveren van de Diensten alsmede iedere andere situatie waarop Baby-Bootcamp geen (beslissende) controle kan uitoefenen.
9.2 In geval van overmacht is Baby-Bootcamp niet gehouden tot vergoeding van de daardoor bij Deelneemster ontstane schade, behoudens en voor zover Baby-Bootcamp als gevolg van de overmachtsituatie een voordeel heeft gehad dat zij bij correcte nakoming niet zou hebben gehad.

Artikel 10: Diverse onderwerpen

10.1 Van toepassing is steeds de versie van de algemene voorwaarden zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de Overeenkomst, tenzij de Deelneemster na de totstandkoming van de Overeenkomst de gelding van een herziene versie van de algemene voorwaarden heeft aanvaard.
10.2 Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.
10.3 Op de Overeenkomst tussen de Deelneemster en Baby-Bootcamp is Nederlands recht van toepassing.